Nov27th

WOT ドイツ軍 駆逐戦車 by 恋する魔女

Top / WOT ドイツ軍 駆逐戦車 by 恋する魔女

WOT ドイツ軍 駆逐戦車 by 恋する魔女

    Panzerjager Ⅰ 初期装備        Panzerjager Ⅰ 最終装備
Panzerjager Ⅰ 初期装備.jpgPanzerjager Ⅰ 最終装備.jpgshot_553.jpg

http://youtu.be/0F8tDK8f7p0
http://youtu.be/B5xNjRBErZo

Marder Ⅱ 初期装備.jpgMarder Ⅱ 最終装備.jpgshot_149.jpg

http://youtu.be/zO63r9ndOnU
http://youtu.be/Z7UK_8Ps95o

Marder 38T 初期装備.jpgMarder 38T 最終装備.jpgshot_025_1.jpg

http://youtu.be/sH57M0tXKGE
http://youtu.be/hTIgfqmdyxM

StuG Ⅲ Ausf.B 初期装備.jpgStuG Ⅲ Ausf.B 最終装備.jpgshot_282.jpg

http://youtu.be/NZD94aXd9ok
http://youtu.be/icfTF24LQL8

Hetzer 初期装備.jpgHetzer 最終装備.jpgshot_621.jpg

http://youtu.be/HlOtBoRQVeA
http://youtu.be/4LH0tKwr4Zs (Marder Ⅱルート)
http://youtu.be/34V4H3ChzQs (Pz.Kpfw.38(t)n.A ルート)

Pz.Sfl.Ⅳc 初期装備.jpgPz.Sfl.Ⅳc 最終装備.jpgshot_074_0.jpg

http://youtu.be/blejitQ_ZCM
http://youtu.be/dWOvsVAZ280

     Nashorn 初期装備          Nashorn 最終装備
Nashorn 初期装備.jpgNashorn 最終装備_0.jpgshot_386.jpg

画像添付 画像添付 画像添付

shot_1291.jpgshot_1290.jpgshot_1005.jpg

画像添付 画像添付shot_1410.jpg

画像添付 画像添付shot_015.jpg

shot_720.jpgshot_719.jpgshot_022.jpg

shot_1067.jpgshot_1066.jpgshot_746.jpg

画像添付 画像添付shot_1282.jpg