Nov27th

WOT 中国軍 軽戦車 by恋する魔女

Top / WOT 中国軍 軽戦車 by恋する魔女

WOT 中国軍 軽戦車 by恋する魔女

    Renault NC-31 初期装備        Renault NC-31 最終装備
Renault NC-31 初期装備.jpgRenault NC-31 最終装備.jpgshot_017.jpg

http://youtu.be/bzEQpM0NM5s

迷彩色バリエーション
  2色冬季迷彩(1940年代後半ー1950年代初期)       冬季白色迷彩        2色冬季迷彩(1950年代ー1960年代)
Ranault NC-31 2色冬季迷彩(1940年代後半ー1950年代初期).jpgRenault NC-31 冬季白色迷彩.jpgRenault NC-31 2色冬季迷彩 (1950年代ー1960年代).jpg

      縁取迷彩           2色分割迷彩           暗色分割迷彩
Renault NC-31 縁取迷彩.jpgRenault NC-31 2色分割迷彩.jpgRenault NC-31 暗色分割迷彩.jpg

      後期3色迷彩          初期複色迷彩           明色分割迷彩
Renault NC-31 後期3色迷彩.jpgRenault NC-31 初期複色迷彩.jpgRenault NC-31 明色分割迷彩.jpg

Renault NC-31 3色砂漠迷彩.jpgRenault NC-31 複色砂漠用迷彩.jpg

Vickers Mk.E Type B 初期装備.jpgVickers Mk.E Type B 最終装備.jpgshot_538.jpg

http://youtu.be/eVMJqe7IESA
http://youtu.be/1HQjKRrWVQ0

Type 2597 Chi-Ha 初期装備.jpgType 2597 Chi-Ha 最終装備.jpgshot_117.jpg

http://youtu.be/lcG0BRsYc-A
http://youtu.be/TmscA4P58P4

M5A1 Stuart 初期装備.jpgM5A1 Stuart 最終装備.jpgshot_139.jpg

http://youtu.be/NWQ1YdqTY34
http://youtu.be/3Ld25gcfqMc

画像添付 画像添付 画像添付

shot_1069.jpgshot_1068.jpgshot_642.jpg

画像添付 画像添付 画像添付

画像添付 画像添付 画像添付