Nov27th

WOT 日本軍 中戦車 by恋する魔女

Top / WOT 日本軍 中戦車 by恋する魔女

WOT 日本軍 中戦車 by恋する魔女

Chi-Ni 初期装備.jpgChi-Ni 最終装備.jpgshot_272.jpg

http://youtu.be/-hd7jIBhfWk
http://youtu.be/GK3_8F8pS2E

shot_014.jpgshot_013.jpgshot_001.jpg

https://youtu.be/r2umpS4lOwk

    Type97 Chi-Ha 初期装備       Type97 Chi-Ha 最終装備     
Type97 Chi-Ha 初期装備.jpgType97 Chi-Ha 最終装備.jpgshot_122.jpg

http://youtu.be/gs9nKT1aing
https://youtu.be/ATyGtNtXH10

Type 1 Chi-He 初期装備.jpgType 1 Chi-He 最終装備.jpgshot_276.jpg

https://youtu.be/lJsjXumOEZA
https://youtu.be/ev6bBWuE1OE

    Type3 Chi-Nu 初期装備       Type3 Chi-Nu 最終装備 
Type3 Chi-Nu 初期装備.jpgType3 Chi-Nu 最終装備.jpgshot_123.jpg

shot_1004.jpgshot_1003.jpgshot_718.jpg

shot_1406.jpgshot_1405.jpgshot_1043.jpg

shot_004_R.jpgshot_003_R.jpgshot_1451.jpg

画像添付 画像添付 画像添付

画像添付 画像添付 画像添付